Roll of Honour

FARIDBAD INCOME TAX BAR ASSOCIATION ( REGD ) FOR 2007-2008


Year


President


Secretary


 1. 1991-1992
 2. 1992-1993
 3. 1993-1994
 4. 1994-1995
 5. 1995-1996
 6. 1996-1997
 7. 1997-1998
 8. 1998-1999
 9. 1999-2000
 10. 2000-2001
 11. 2001-2002
 12. 2002-2003
 13. 2003-2004
 14. 2004-2005
 15. 2005-2006
 16. 2006-2007
 17. 2007-2008
 18. 2008-2009
 19. 2009-2010
 20. 2010-2011
 21. 2011-2012
 22. 2012-2013
 23. 2013-2014
 24. 2014-2015
 25. 2015-2016
 26. 2016-2017
 27. 2017-2018
 28. 2018-2019
 29. 2019-2020
 1. SH. G.D.MITTAL
 2. SH. G.D.MITTAL
 3. SH. A.N.SACHDEVA
 4. SH. R.K.AHUJA
 5. SH. R.A.TAYAL
 6. SH.A.S.NAGPAL
 7. SH. A.N.SACHDEVA
 8. SH. RAKESH GUPTA
 9. SH. RAKESH & RAJ AGGARWAL
 10. SH. SATISH SINGLA
 11. SH.C.P.CHUGH
 12. SH. AJAY.K.BHATIA
 13. SH. Y.K.JONEJA
 14. SH. S.S.KHANDELWAL
 15. SH. B.R.BHALLA
 16. SH. SANJAY CHANDAK
 17. SH. M.K. DUDEJA
 18. SH. N. K. ARORA
 19. SH. S.K. Mangla
 20. SH. Vjiay Rajput
 21. SH. S.K Wadhwa
 22. SH. Adv. Sunil Mangla
 23. CA Gautam Goyal
 24. SH.CA. Sudhir Chaudhary
 25. CA. Dinesh Aggarwal
 26. ITP V. P. Sharma
 27. CA. Kamal Lakhani
 28. CA Tajender Bhardwaj
 29. Adv Vijay Kumar Rajput
 1. SH. R.K.AHUJA
 2. SH. A.N.SACHDEVA
 3. SH. PARDEEP BANSAL
 4. SH.M.K. DUDEJA
 5. SH. AJAY.K.BHATIA
 6. SH. AJAY.K.BHATIA
 7. SH. SANJEEV GUPTA
 8. SH. SANJAY CHANDAK
 9. SH. VINAY BHATIAL
 10. SH. SATISH MITTAL
 11. SH. J.P.BAJAJ
 12. SH. SANJAY MANGLA
 13. SH. S.S.KHANDELWAL
 14. SH.NARENDER. K.ARORA
 15. SH. SANJAY CHANDAK
 16. SH. SUNIL MANGLA
 17. SH. AJAY K. BHATIA
 18. SH. SUNIL MANGLA
 19. SH. Gopal Mathur
 20. SH. Rakesh Mangla
 21. SH. CA Sudhir Chaudhary
 22. SH. CA Tajender Bhardwaj
 23. CA Kamal Lakhani
 24. SH.CA Vipin Sharma
 25. Adv. Harsh Makker
 26. Adv. Harsh Makker
 27. CA. Parveen Bansal
 28. ITP Shiv Parkash Bhardwaj
 29. CA Jatin Nagpal